Wethouder van Beurden zet mensen op verkeerde been met onjuiste feiten

In het interview met wethouder van Beurden, dat 29 juni verscheen in de digitale Leusder Krant en op de 30e in de papieren versie, komt hij helaas met vele onwaarheden, halve waarheden en drogredenen:

 1. Al was het maar om te voorkomen dat andere overheden (provincie en het Rijk) ons straks gaan vertellen wat we moeten gaan doen. Dan hou ik het initiatief liever zelf.
  Dat is een drogreden, omdat in het Klimaatakkoord staat, dat een andere overheid dat alleen maar mag doen, wanneer de 35 TWh landelijk niet wordt gehaald. En die is inmiddels al wèl gehaald volgens de in dat akkoord beschreven berekeningsmethode: projecten die al energie leveren + die een subsidie-toekenning hebben (minus correctie).
   
 2. We moeten zo flexibel mogelijk blijven.”  En “Wind en zonne-energie zijn voor mij echt overgangstechnieken waar we voor de korte termijn prima gebruik van kunnen maken.
  Maar windturbines zijn niet flexibel. Die staan minsten 20 jaar mensen het leven zuur, zo niet kapot te maken….
  Opwek uit wind-op-land was een overgangstechniek voor wind-op-zee. Opwek uit wind op zee is nu inmiddels goedkoper dan uit wind op land en al helemaal in Leusden, waar het veel minder hard waait dan elders en op zee. Er moet dus veel subsidie bij om exploitatie rendabel te maken. (Voor windturbines op zee hoeft er geen subsidie bij!)
  Alle politiek partijen (behalve Groen Links en de SP) stellen ook voor de te stoppen met wind-op-land na halen van de 35 TWh. Zelfs Urgenda stelde in haar vorige week uitgekomen rapport tussen Kolen en Parijs letterlijk: Voor de 35 TWh die de RES’en moeten realiseren aan grootschalig zon en wind is al zo’n 10 TWh aan wind geplaatst en zit er nog eens bijna 12 TWh in de pijplijn van reeds toegekende SDE-subsidies. Het kan veel creatiever en zonder vele mensen tegen de energietransitie in het harnas te jagen. Ook zonder houtige biomassa en zonder kernenergie.”
   
 3. Kern van die afspraak is dat de landelijke overheid 60% van de opdracht voor eigen rekening neemt (bijvoorbeeld door het bouwen van enorme windparken op de Noordzee).”
  Dat is NIET wat er in het Klimaatakkoord staat. Dat geldt alleen voor de eerste tranche van 84 TWh. Dáárvan zou op land 40 % op land opgewekt gaan worden (de 35 TWh, die al gehaald is). Op pagina 182 van het Klimaatakkoord staat het volgende aangaande verhoging doelstelling wind-op-land na halen huidige doelstelling: “Partijen zijn bereid om het gesprek aan te gaan over een eventuele verhoging van de ambities voor Hernieuwbaar op Land, onder de voorwaarden dat allereerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor Wind op Zee en kleinschalig zon.”
   
 4. En ik zie in wet- en andere regelgeving nog niet terug dat het Rijk zegt ‘gemeenten, stop maar met je plannenmakerij’.“
  Dat klopt en is te verklaren uit wat door het WOB-verzoek naar boven is gekomen:  
  Zie /doc/Leusden/Regering_en_windmolenbranche_ontnemen_burgers_hun_wettelijke_overlastbescherming_(resultaat_WOB-verzoek).pdf
   
 5. Er worden appels met peren vergeleken bij de uitleg, dat de 35TWh nog niet gehaald zijn:
  Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt in het kader van de RES (o.a.) 2 verschillende berekeningen:
  A: Het totale aanbod van de RES-regio's
  Ze kijken wat alle RES-regio's aanbieden (dat was eerst de concept-RES en na 1 juli de RES 1.0)  Maar dat zijn dus nog allemaal onzekere opties. De concept -versie telde weliswaar op tot 52 TWh, maar het is terecht om daar weinig waarde aan te hechten: totaal geen garantie, dat dat in 2030 gehaald wordt.
  B: Wat feitelijk al gehaald is
  Ze berekenen hoeveel er al gehaald is, volgens de rekenmethode die in het Klimaatakkoord staat, nl. de projecten, die al energie leveren + de projecten, die 'in de pijplijn' zitten , d.w.z. die al een vergunning hebben èn de SDE++ subsidie toegekend hebben gekregen. Het PBL heeft daar zelf nog een aanvulling op gemaakt: van de windprojecten rekenen ze 99% mee en van de zon-projecten slechts 60%, voor het geval daar nog wat van afvalt i.v.m. problemen met het elektriciteitsnet.
  Dat kan iedereen narekenen, want deze cijfers zijn openbaar. Maar.... het PBL brengt deze berekening B alleen naar buiten met de cijfers t/m 2019. Terwijl er juist in 2020 heel veel bij gekomen is.
  Wij zeggen dus (en onderbouwen), dat cijfer 'B' al over de 35 TWh is. En wethouder van Beurden probeert dat te pareren, door te beginnen over het inderdaad vage cijfer 'A'.
  Bovendien wordt de zaak omgedraaid. Als je de nationale overheid vraagt waarom er nog wind-op-land nodig is dan antwoorden zij letterlijk “Om te beginnen is het aandeel windenergie op zee begrensd door de destijds beschikbare gegevens over de ecologie. Anderzijds is de verdeling een uiting van de ambitie van de gemeenten en provincies om gezamenlijk te werken aan de klimaatopgave.” Inmiddels zijn er dus geen ruimtebeperkingen meer op zee. Wat de gemeenten nog doen is niet nodig (zelfs duur), en is alleen om zelf een bijdrage te leveren. Het zou alleen mogen gebeuren bij volledig draagvlak. De minister heeft onlangs dan ook voorgesteld om de volledige verhoogde opgave (bovenop de 35 TWh) voor wat betreft wind op zee te doen.
  Zie: www.regionale-energiestrategie.nl/vragen/vragen+-+klimaatakkoord/1879584.aspx
   
 6. De wethouder doet buitenlandse afstandsnormen af als minder geschikt dan een geluidsnorm.
  Maar het gaat er om, dat de norm dermate strikt is, dat het geluid de mensen niet schaadt. En daarin is de Nederlandse norm vele malen slechter dan andere Europese normen….
  Niet voor niets zijn in de Hoeksche waard 50 % van de gezinnen binnen 2 jaar verhuisd. De Nederlandse norm is nooit in de praktijk getest (wat doet het met mensen) en het is ook daarom dat de Tweede Kamer nu eindelijk om een onderzoek heeft gevraagd.  Het niet testen van een norm door een MER is door de Europese rechter ook illegaal verklaard.
  Zie de recent aangenomen motie, waarin men om onderzoek vraagt naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leef-kwaliteit van omwonenden.
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600
   
 7. Hij benadrukt opnieuw dat alleen langs de A28 zoekgebied is…
  Ja NU zoekt de gemeente alleen daar. Maar de heer Goedkoop vermeldde daar al het woord VOORLOPIG bij. En in de RES 1.0 staat de Gelderse Vallei expliciet genoemd als potentiële plek voor windmolens! Weliswaar pas in trede 4, maar die wordt gemakshalve gelijk met trede 3 verder opgepakt.

Zie verder ons document ‘Drogredenen om toch nog windturbines op land te plaatsen’: https://leusden.windalarm.org/nl/documenten

Tenslotte willen wij er met klem op wijzen dat in de grondwet staat dat de overheid de burger dient te beschermen. Dus ook tegen zaken die risico’s met zich mee brengen voor o.a. de gezondheid.

Tot nu wordt daar helaas weinig blijk van gegeven.

Team Windalarm Leusden

Lees meer / bekijk >>