Persbericht: Raad dendert door als een op hol geslagen kudde met oogkleppen op

Als het aan de raadsleden ligt bieden ‘we’ als regio het Rijk aan om een equivalent van 60 mega-windturbines van minstens 230 m hoog neer te gaan zetten! Men heeft de mond vol van ‘draagvlak creëren’ (lees manipulatie).

Windalarm Leusden maakt zich ook zorgen over de opwarming van de aarde en staat achter het VN-Klimaatakkoord van Parijs, achter de Nederlandse klimaatwet en het Klimaatakkoord.

Wij stellen ook de uitgangspunten èn het doel van de NPRES voor 2030 niet ter discussie. Maar Leusden wil méér, veel meer. En dààrvoor zou er moeten worden gekeken naar de meest actuele ontwikkelingen en feiten. Dáár zou het beleid op moeten worden gebaseerd.

Nu al kunnen windturbines op zee hun opgewekte energie niet kwijt en loopt het elektriciteitsnet op land op veel plekken volledig vast.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i24812/netbeheerders-aansluiten-meer-windmolens-en-zonnepanelen-dan-35-terawattuur-in-2030-niet-realistisch

Hoewel de RES ‘flexibiliteit’ hoog in het vaandel heeft, zijn wij toch zwaar teleurgesteld, dat de Leusdense volksvertegenwoordigers hardnekkig vast blijven houden aan een jaren geleden opgestelde ambitie. Toen leek het nog een goed idee om als gemeente energieneutraal te worden op eigen grondgebied. Maar dat middel is inmiddels achterhaald.

Feitelijke ontwikkelingen, techniek en kennis, ze worden niet gebruikt om de eerder gekozen middelen aan te toetsen. Burgers kunnen al die kennis over de huidige stand van zaken aandragen. Maar de gemeenteraad houdt zich doof.

Mw. Van den Heuvel houdt vast aan haar metafoor van de treinreis: de meest inflexibele vorm van reizen! Want de rails ligt vast en de trein dendert door in de richting van een jaren geleden gekozen (en inmiddels achterhaald) einddoel. Niet het redden van het klimaat staat centraal, maar ‘de Leusdense ambitie’. Deze is verworden tot een dogma.

Er wordt slechts heel selectief geluisterd. Zelfs de eigen enquêtes, die heel sturend waren, lieten duidelijk zien, dat een meerderheid van de burgers tegen die windmolens is. Hoe kun je dan als volksvertegenwoordigers vast blijven houden aan wat een AANBOD-met-draagvlak had moeten zijn van een gemeente aan het Rijk?

Het CDA samen met GL/PvdA dienden een motie in om ‘maximaal draagvlak te creëren’. Zonder daar een getal aan te willen koppelen. CDA definieert dat als ‘alle burgers voelen zich gehoord en hebben kunnen meedenken’. Kortom, laat ze vooral veel inspreken en brieven sturen en ‘participeren in denktanks e.d.’ (Mits het er maar in resulteert, dat onze trein verder kan rijden, dat wij onze ambitie kunnen doordrammen.) Sturkenboom formuleert dat als ’vooral alle belanghebbende burgers te betrekken bij het proces’…. Maar de ervaring van bijv. deelnemers aan de denktank, wat toch ook een vorm was om burgers bij de processen te betrekken, was dat het vooral veel energie kost en er vervolgens erg weinig gedaan wordt met de inbreng. Uiteindelijk werd de titel nog gewijzigd in en ons inziens afgezwakt tot ‘maximale betrokkenheid’. Kortom, weer wollige taal!

De heer Genders van de VVD deed nog een poging dat te concretiseren naar een percentage draagvlak en naar ‘in gesprek gaan’ i.p.v. alleen ‘luisteren’, maar zonder resultaat. De hele raad stemde met de motie in. Wat betekent, dat als zou blijken dat 20% draagvlak het maximaal haalbare is, dan is dat blijkbaar ook genoeg om de hoeveelheden in Leusden op te wekken energie door te drukken.

Mw. V.d. Heuvel had het over ‘teruggaan naar je kernwaarden’. Maar hoe kun je als Raad vanuit je ‘rentmeesterschap’ de aarde zó willen verkrachten met energie-industrie op land, die nergens voor nodig is? Elders, bijv. op zee kan dat gezonder, veiliger, socialer èn goedkoper!

En hoe kun je het in jou gestelde vertrouwen als volksVERTEGENWOORDIGER zó beschamen?

Deze raadsleden zijn vast komen te zitten in een doctrine.

Stuitend was, dat er vrijwel alleen werd gesproken over 4 turbines langs de A28 en 2 zonnevelden.  Terwijl er in het plan RES 1.0 ook nog 2 in de Gelderse Vallei genoemd zijn. En terwijl er werd besloten over een totaal-aanbod aan het Rijk van 0,5 TWh voor de hele regio. Dat vertaald naar windturbines van 230 m hoog: dan heb je het dus over 60 van die industriële turbines!

(0f 30 stuks en de rest in vele honderden(!) ha zonnepanelen)

De fractievoorzitter van het CDA gaf namens haarzelf en 2 partijgenoten een stemverklaring: Als enige refereerde zij aan het feit, dat het huidige RES-bod 2,5 x zo hoog is als wat oorspronkelijk door het Rijk aan de regio gevraagd was!

En zelfs dat hoeft al niet meer, omdat de landelijke 35 TWh al gehaald is. Maar toen men daarover sprak werden er opnieuw appels met peren vergeleken: “Wat alle RES-regio’s gezamenlijk aanbieden is nog zo vaag.” Maar dat cijfer is helemaal niet interessant. Het gaat er om wat er al aan projecten gerealiseerd is + de projecten die ‘in de pijplijn’ zitten. En dan is die 35 TWh al ruim gehaald. Maar daar wil men dus niet naar kijken.

En zoals de heer Dragt van D66 al aangaf, dat is toch veel minder dan wat ‘wij als Leusden’ willen bereiken.

Men zegt nog steeds, dat deze RES 1.0 een logisch gevolg is van de opdracht, die het Rijk gegeven heeft. Wordt wakker! Bekijk het superduidelijke en eenvoudige filmpje op de homepage van de NPRES, getiteld ‘Het waarom, wat en wanneer van een RES’!: https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

En als u meer wilt gaan opwekken:  Windalarm Leusden zal u blijven vragen de noodzaak daartoe te onderbouwen met feiten!

Lees meer / bekijk >>