Folder met alle argumenten en feiten

Géén megawindturbines in het buitengebied van Leusden

Voor een gezonde, sociale èn goedkopere energietransitie 

De huidige coalitie van Leusden, CDA, VVD en Groen Links/PvdA, wil vóór 2030 het liefst 8 megawindturbines van 5,6 MW van 230 meter hoog plaatsen. Dat is 2x zo hoog als van de zendmast bij de A28 en bijna 2,5 keer de OLV-toren van Amersfoort. 

Het plan is overbodig, leidt tot gezondheidsschade door ernstige geluidsoverlast, tast natuur en landschap aan en is duurder dan windturbines op zee. Energietransitie ja, maar niet onnodig ten koste van het leefklimaat van mensen! Teken daarom de petitie en hang de poster voor uw raam.

Het hoeft niet

Leusden doet voorkomen alsof dit alles een verplichting is in het kader van het Klimaatakkoord (2019). Dit klopt niet. In het Klimaatakkoord werd afgesproken, dat 60% van de benodigde energie op zee zal worden opgewekt en 40% op land. Voor die 40% moeten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) alle regio’s  gezamenlijk 35 TWh opwekken, mits er draagvlak voor is. De keuze van gemeente Leusden, om 100% van haar eigen energieverbruik zelf op te gaan wekken, was van voor de tijd dat wind-op-zee een optie was.

Inmiddels is wind op zee veel goedkoper geworden dan wind op land. Zie de overheidswebsite www.windopzee.nl

 • Er hoeft geen subsidie bij en investeerders doen graag mee.
 • De 60% op zee ligt keurig op schema.
 • Ook de additionele EU-doelstelling van 49% naar 55% CO2-besparing in 2030 kan op zee worden opgewekt, wat ook wordt geadviseerd in het Studiegroeprapport "Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050"; Eindrapport Studiegroep Klimaatopgave Green Deal, Ministerie van EZ&K.
  Zie de aanbiedingsbrief aan de 2e Kamer:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/29/aanbieding-eindrapport-studiegroep-klimaatopgave-green-deal
  en het rapport:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050
  Hierin worden 4 beleidsopties uitgewerkt voor de ophoging van 49% naar 55% vermindering CO2-uitstoot in 2030. Men geeft aan dat het scenario 100% op zee de voorkeur heeft en mogelijk is.
 • De benodigde elektriciteit als de industrie daarop overschakelt wordt op zee opgewekt:
  In opdracht van de minister van EZ&K heeft de Stuurgroep Extra Opgave een inschatting gemaakt van de elektriciteitsbehoefte van industrie en datacenters in 2030 als zij maximaal worden gestimuleerd om over te schakelen op groene energie. De stuurgroep heeft ook gekeken naar ontwikkelingen, die doorlopen na 2030. Hun advies is 28 april j.l. door de minister 'met genoegen' aan de Kamer aangeboden, zie bijlage en link naar het rapport:
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z07069&did=2021D15648
  Kijkt u even naar de schaal:
  Men schat dat er 15 - 45 TWh extra nodig is en adviseert hiervoor ruimte aan te wijzen voor 10GW.
  10 GW = 10.000.000 Kilowatt x 5500 voltijdsuren = 55 TWh. (55 miljard kilowattuur energie per jaar). Dus ruim voldoende.
  Dat zijn 660 molens van 15 MW = 600 vierkante km zee.
  Dat is 1 % van het totale Nederlandse zee oppervlak (totaal 60.000 km2 incl. Waddenzee, waar uiteraard geen windparken zijn voorzien).
  De hele RES-doelstelling had dus ook makkelijk op zee gepast, maar dat wisten we nog niet in 2019.
   
 • Windparken op zee blijken zelf positief te zijn voor de biodiversiteit: www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens
   
 • De turbines worden nu zó groot, dat ertussen ook kleinschalige visserij kan plaatsvinden.  Het ministerie van EZ&K promoot zelfs ‘meervoudig ruimtegebruik’:
  zie www.youtube.com/watch?v=BCJ2JEn-8DU
  Bovendien liggen er inmiddels al plannen op de tekentafel om de reeds ingeplande windturbines op zee 400 meter hoog te maken i.p.v. 200 meter.
  • Dat levert meer (en goedkopere) energie op dan waarmee gerekend werd toen de RES (Regionale Energie Strategie) -procedure werd gestart.
  • Op die hoogte waait het permanent, dus is er minder zonne-energie nodig om ‘windstille periodes’ op te vullen.
  • Er kan tussen gevist worden omdat deze molens een onderling grotere afstand hebben
  • Ze worden stilgezet als er trekvogels aan komen, die middels radar worden gedetecteerd
  • Zeevogels vliegen niet zo hoog. Bij molens vanaf 10 Mw vliegen de vogels onder de wieken door.

Kortom, door uiteindelijk 40 % energieneutraal te worden draagt Leusden haar faire deel bij.
Gemeente Leusden moet uiteraard vol inzetten op besparing van het energiegebruik, kan nog wat zonnevelden aanbieden, mits aan het oog onttrokken en goed ingepast in het landschap en, uiteraard, alleen als er voldoende draagvlak voor is. Maar hoeft überhaupt geen windmolens meer aan te bieden. Die kunnen immers beter op zee.

Waarom geen megawindturbines in en om Leusden

Windturbines = zware industrie

De windturbine technologie heeft zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkeld. Van kleinschalige ‘boerderijmolens’ bij boerderijen tot industriële installaties van meer dan 200 meter hoog. Ze maken lawaai, bewegen permanent, geven slagschaduw, zijn voorzien van witte en rode knipperlichten bij nacht, en trekken alle verhoudingen uit het landschap.

Gezondheid

Recent is veel meer bekend geworden over de gezondheidsschade, die megawindturbines kunnen aanrichten. De huidige wettelijke geluidsnorm was een politieke keuze om windenergie in ons dichtbevolkte land mogelijk te maken. Die norm was tégen het advies van RIVM en TNO in. (Helaas, sindsdien verdedigt het RIVM die nieuwe norm…) Zie het stuk: ‘Twaalf argumenten om de wettelijke geluidsnorm aan te passen’:
https://windalarm.org/doc/position-papers/Position-Paper-Windalarm-Geluidshinder-en-gezondheidsschade-Windturbines.pdf

Die adviezen waren gebaseerd op onderzoek bij molens van 50-80 meter hoog.Maar, hoe hoger een turbine, hoe lager het geluid dat hij produceert. Een dreunend en schadelijk lawaai, wat veel verder draagt en ook door muren heen gaat. Het is ook een gemiddelde norm over een heel jaar, oorverdovende dagen worden afgewisseld met windstilte. Het is dus niet te vergelijken met verkeerslawaai, waarbij de wetgever het al normaal vindt, dat 9% van omwonenden ‘ernstige hinder’ zal hebben (slaapverstoring, stress, gezondheidsklachten).

Bij windpark Spui, met 5 ‘Rolls Royces onder de windmolens’ bleek dat van de twaalf gezinnen, die het dichtst bij het windpark wonen, er zes in het eerste jaar hun woning waren ontvlucht. Ook de initiatiefnemer/landeigenaar zèlf bleek er niet tegen te kunnen: hij moest zijn huis afbreken en er een bunker met muren van bijna 1,5 m dik voor terugbouwen. (met een laagje eroverheen, waardoor het weer op een boerderij leek).
Zie leusden.windalarm.org/eenvandaag

Ziekmakend

Er is toenemend bewijs dat windturbines voor veel mensen belastend zijn. Zo produceren windturbines een permanent laagfrequent (brom- en zwoep-) geluid dat ver draagt. Uit recent onderzoek door klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt dat 10% van de omwonenden klachten heeft waaronder veel stress en slaapproblemen (een eerder onderzoek van het RIVM kwam op 9%). Daarnaast hebben mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans op een beroerte en / of hartinfarct. Ook dieren ervaren dit geluid als zeer belastend. Naar aanleiding van deze gezondheidsinzichten heeft Denemarken indertijd de norm ingevoerd van 10x de hoogte van windturbines als minimale afstand tot woningen. (Zij zijn niet hoger gegaan dan 100m en zetten nu alleen nog windturbines op zee.)

Hoe beschadigend geluidsgolven kunnen zijn, wordt uitgelegd in onderstaand filmpje van de NOS. Over het effect van voor ons onhoorbare geluidsgolven, die zelfs als wapen kunnen worden ingezet (1.39 min.)
https://nos.nl/op3/artikel/2196081-een-aanval-met-onhoorbaar-geluid-hoe-werkt-dat.html

De huidige Wettelijke geluidsnorm is er op gebaseerd dat 9% omwonenden ERNSTIGE HINDER zal ondervinden, bijna 1 op de 10!
Dat vond de wetgever destijds acceptabel en normaal.
https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2020D06323

Antwoord van minister Wiebes op vraag 8:

De keuze voor de 47 Lden en 41 Lnight normen is gebaseerd op onderzoek van TNO, waarin de hinder bij verschillende geluidsbelastingen beschouwd is op basis van de beschikbare studies. Bij de normwaarde van 47 dB Lden wordt verwacht dat ongeveer 9 procent van de omwonenden ernstige hinder zal ondervinden. Een dergelijk niveau van ernstige hinder is goed vergelijkbaar met hetgeen bij de normering voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai als maximaal toelaatbaar wordt beschouwd. Voor nachtelijk geluid (Lnight) is nadrukkelijk gekeken naar de relatie met de door de WHO vastgestelde advieswaarde voor de nacht. Aangezien de als toelaatbaar beschouwde hinder aansluit bij andere bronnen van geluidhinder, zie ik geen noodzaak om uitsluitend voor windmolens verder onderzoek te doen of uit voorzorg de gehanteerde norm te verlagen.

 

Dus windmolens inpassen binnen de huidige wettelijke normen betekent dat in elk geval bijna 1 op de 10 omwonenden binnen een straal van 1500 – 2000 meter in het ongeluk worden gestort (en een veel groter percentage ‘veel hinder’ bezorgen).
En dan gaat het alleen nog maar over decibellen,  nog zónder rekening te houden met het effect van de lage frequenties van het geluid en het effect dáárvan!

 

Het RIVM geeft in haar Factsheet Laagfrequent Geluid aan onder het kopje “Juridisch kader”:

 Er bestaat geen specifieke wet- en regelgeving voor LFG in Nederland. Voor geluid in het algemeen is de Wet geluidhinder (Wgh) in 1979 opgesteld. Deze wet moet de toename van geluidblootstelling beperken. Gemeenten kunnen voor specifieke situaties maatwerkvoorschriften of vergunningsvoorschriften voor LFG opstellen.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf

Overheden verwachten blijkbaar dat een wet van ruim 40 jaar oud voldoende bescherming biedt aan omwonenden tegen de huidige industriële turbines.

Niet voor niets hebben ruim 100 artsen een brandbrief ondertekend, waarin ze waarschuwen voor gezondheidsrisico’s en waarin ze aantonen, dat het recente RIVM-onderzoek niet deugt.

Zie:

 

Afstand kan afhankelijk gesteld zijn van de maat van een turbine. Sommige landen hebben een vaste maat. Andere landen, zoals Denemarken hanteren de 10x hoogte regel. (Denemarken is inmiddels gestopt met molens op land en plaatst ze alleen nog op zee)

Overduidelijk is, dat Nederland de voor de gezondheid slechtste norm hanteert!
En dan hebben we het nog niet eens over de overlast door stoboscopische slagschaduw en rood-witte waarschuwingslichten.

Slagschaduw en knipperlicht

Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken een flikkerende slagschaduw over de omgeving. Dit wordt door veel mensen als zeer hinderlijk ervaren. Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten (knipper) obstakelverlichting hebben om vliegtuigen te waarschuwen. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is “hinder van obstakelverlichting bij omwonenden een belangrijke bron van maatschappelijke weerstand tegen windparken.

Horizonvervuiling

Met een tiphoogte van 230 meter zijn de mega-turbines ruim 2x de hoogte van de Onze Lieve Vrouwetoren (98 m). Waar ze ook komen, heel veel mensen gaan uitkijken op een industriële skyline met permanent bewegende objecten, vanuit huis of bij het maken van een wandeling over de klompenpaden of een fietstochtje.

Groene longen

Al die landelijke gebieden, dat zijn de groene longen van de stad. Je kunt er op adem komen, wandelen over prachtige klompenpaden, mooie fietstochtjes maken.
Kortom: Ont-stressen!
Maar, als je dan steeds wordt belaagd door dat laagfrequente geluid van windturbines, wat juist een heel ónrustig gevoel geet, denk je dat je dan nog kunt genieten? Kunt ontspannen?

Of, op een mooie windstille zomeravond: daarbóven kan het nog steeds flink waaien! Dus het geluid komt hier beneden dan extra hard aan.
Genieten van vogelgeluiden? Vergeet het maar!

A28 en Gelderse Vallei

Nationaal en internationaal onderzoek wijst uit dat er gezondheidsschade optreedt tot een afstand van 10x de as-hoogte (waar de wieken omheen draaien).
Dit betekent  voor een 230m hoge turbine, dat omwonenden tot op 1,5 km afstand kans lopen er ziek van te worden!
De Gelderse Vallei (door Natuur en Milieu Utrecht ‘aangeboden’ als locatie voor 2 turbines) is kleinschalig en dus ongeschikt. Er is onvoldoende ruimte tussen de woningen in.
Langs de A28 komt het laagfrequente dreunende geluid bovenop de overlast, die het verkeer op de snelweg toch al geeft. Het is niet zo, dat het door het verkeerslawaai wegvalt.
Daarom is het ook geen optie om ze langs de A28 te zetten.

 

Kansrijke locaties voor megawindturbines en tot waar ze gezondheidsschade kunnen aanrichten

Financiële belangen

De huidige geluidsnorm werd o.a. gekozen op basis van financiële belangen.  Windenergie op zee was toen nog duurder dan op land. Voor wind-op-land kwam er een subsidieregeling, die 12% rendement garandeert aan investeerders. Die sprongen daar natuurlijk op in. Op de beste plekken in Nederland, met veel wind en ruimte, schoten de turbine-projecten als paddenstoelen uit de grond. Niet voor niets is de landelijke RES-opdracht op dit moment al gehaald (35 TWh gerealiseerd of in de ‘pijplijn’ d.w.z. met een toegekende vergunning + subsidie, waarbij er al mee wordt gerekend, dat van de zonneparken 40% niet doorgaan i.v.m. problemen met het electriciteitsnet)

Drogredenen

 • In stukken van gemeente, regio en provincie wordt nog steeds gezegd, dat ‘er niet genoeg ruimte is op zee’. Organisaties en partijen achter het klimaatakkoord zoals de S.E.R. verspreiden deze informatie ook nog steeds. Dat klopt echter niet meer. Volgens het PBL is er op de Nederlandse Noordzee ruimte voor 341 TWh (!)  Dat kost dan 10% van het zee-oppervlak, waarbinnen nog ruimte is voor meervoudig gebruik.
  Zie de overheidswebsite: https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/
 • ‘De RES -doelstelling van 35 TWh is nog niet gehaald’.  Tja, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag alleen de cijfers t/m 2019 naar buiten brengen. Alsof er daarna niets meer gebeurd is.
 • “Met alleen zon op land kom je nóg meer in de knoop met het elektriciteitsnetwerk. We zullen moeten combineren met windenergie.” Maar volgens TNO maakt het voor het net (en voor het klimaat!) niet uit of die turbine op land staat of op zee. Voor de burger des te meer: op zee is gezonder en goedkoper. Zie:   www.windalarm.org/tno
 • Windenergie-op-zee zou negatieve ecologische effecten hebben. Dat is inmiddels onderzocht. Het blijkt dat windmolenparken juist positief zijn voor de biodiversiteit en dat tegen een molen op zee de helft minder vogels aan vliegen dan op land . www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens
 • ‘De visserij heeft er last van’. In de huidige windparken mag niet gevist worden. Dat blijken daardoor goede kraamkamers te zijn, waardoor de visstand toeneemt, ook elders in de Noordzee. In nieuwe windparken, met hogere turbines is het mogelijk om tussen de turbines in vis, mosselen en oesters te kweken. Zie het voorlichtingsfilmpje van het ministerie van Economische Zaken en Milieu: www.youtube.com/watch?v=BCJ2JEn-8DU
 • Lokale zelfvoorziening (energieneutraliteit) noemt men ‘opdracht’, maar is een ideaal waar men zelf voor gekozen heeft in een tijd, dat wind-op zee nog duurder was dan op land. 
  Echter, dat was al niet meer het geval bij het tekenen van het klimaatakkoord. 
  Gemeenten mogen uiteraard zelfvoorziening nastreven maar het is niet eerlijk dat dit naar de eigen bevolking wordt verkocht als zijnde een essentiële bijdrage aan de energietransitie.  Het is voor een gemeente, regio en provincie een vrij extreem politiek concept dat ook niet op andere producten wordt toegepast (graan,  computers, auto’s, financiële sector, onderwijs, datacenters). Er lijkt geen maatschappelijke meerwaarde aan vast te zitten buiten een symbool functie, maar gaat wel ten koste van overheidsfinanciën, inwoners en landschap.
 • “Het moet van het Rijk”
  Per 1 juni 2021 is de opdracht aan alle landelijke RES-regio’s gezamenlijk  gehaald en overschreden, 
 • “Als wij niets doen gaat de Provincie ingrijpen”
  In het klimaatakkoord staat dat Provincies alleen mogen optreden wanneer de 35 TWh niet wordt gehaald…..

Participatie en democratie

De gemeente schrijft In haar planning Stap 3 (begin juli en begin september) inwoners aan zet: wat vinden inwoners van de verschillende kaarten?
Dat is echter een risicovol proces is, omdat ‘slechts’ 10% er ziek van gaat worden. Zij zijn dus een minderheid.
Dat kan heel onaangenaam en ook onethisch worden, omdat financiële belangen van een meerderheid tegenover gezondheidsbelangen van een minderheid komen te staan.
Dit gaat alleen werken als vóóraf de overheid die gezondheidsbelangen behartigd heeft d.m.v. goede regelgeving. Met de kennis van nu kunt u weten, dat dit op dit moment in Nederland niet het geval is.

Draagvlak?

Gemeente Leusden hield vorig jaar een draagvlakenquête. Daaruit kwam naar voren dat een meerderheid (59%) erop tegen is om windmolens in Leusden te plaatsen. Maar deze uitkomst werd door het ingehuurde bureau vakkundig genegeerd. Dat heet ‘manipulatie van draagvlakonderzoek’.

In mei dit jaar startte men opnieuw een enquête op Leusdenzonenwind.nl. Nergens kan je aangeven dat je überhaupt geen windturbines in Leusden wilt. Ook niet dat je het een achterhaalde doelstelling vindt om de benodigde energie voor 100% op Leusdens grondgebied op te wekken. Ook werd niet duidelijk gemaakt hoe hoog die turbines feitelijk worden.
Doordat nu veel meer bekend is over gezondheidseffecten, zal het aantal tegenstanders alleen maar zijn toegenomen. Als de overheid wèl eerlijke informatie zou geven over overlast en gezondheidseffecten, dan zou het aantal tegenstanders alleen maar toenemen….

Draagvlak is niet te koop

Men hoopt door middel van ‘lokaal eigendom’ van de windturbines draagvlak te creëren. In bewoonde gebieden staan de winsten uit lokaal eigendom voor de ene groep burgers in geen verhouding tot de maatschappelijke schade voor de omwonenden binnen een straal van 1,5 km. Door lokaal eigendom te introduceren zet de gemeente buurtgenoten en buurgemeenten tegen elkaar op. Dit is geen goede manier van ruimtelijke ordening.

Gezondheid is niet af te kopen

Universiteit Leiden concludeerde, dat bij huidige geluidsnorm een deel van de omwonenden ziek gaan worden. In het gunstigste geval 1 op de 10 mensen, maar waarschijnlijk veel meer.

Het RIVM adviseert Participatie. Maar, dat is pas zinvol als voor die 10% (of meer) de gezondheid is gewaarborgd, met de randvoorwaarde:
10 x ashoogte als minimale afstand tot woningen of maximaal 35 dB op de gevel.

Want wat krijg je anders? Een meerderheid van de omwonenden kan er voor kiezen er financieel beter van te worden, tegenover een minderheid die er ziek van wordt.
Hoe democratisch is dat?

Het gaat met windmolens als met asbest en roken:
Ook toen waren er al lang artsen en wetenschappers, die waarschuwden, dat asbest en roken een gevaar zijn voor de gezondheid. Maar lang werd dit ontkend door belanghebbenden als de tabaksindustrie, asbest- fabrikanten en investeerders, die, met stevig lobbywerk, ook de politiek er van weerhield om maatregelen te nemen. En er was altijd wel iemand die riep dat zijn opa van 90 rookt als een ketter en nergens last van heeft.

Dát gebeurt nu ook met het effect van windmolens op mensen. Dan wordt er iemand geïnterviewd die naast een (lage) molen woont en het zelfs een prettig geluid vindt, omdat het geld daarmee binnenstroomt.
Maar mensen zijn verschillend. De één is gevoelig voor zonlicht en verbrand snel of is allergisch voor pollen. De ander is gevoelig voor geluid.

Inspraak? Participatie? Het RIVM zegt: als mensen zich nou maar gehoord voelen, en liefst ook financieel profiteren, dan is er veel minder stress en protest.
Maar ja, dat werkt dus misschien bij diegenen, die niet gevoelig zijn voor geluid. Maar bij de wat gevoeliger ingestelde mensen dus niet! Natuurlijk, als je eerst vooral tegen was omdat je het lelijk vindt, dan zou het kunnen helpen. Maar als je die langdurige herrie, waar je niet aan kunt ontsnappen, als je dat niet verdraagt omdat het zo indringend bij je binnenkomt, als je er continu een onrustig gevoel van krijgt, niet kunt slapen of zelfs er zeeziek van wordt, dan gaan inspraak en geld niet helpen:

Gezondheid kun je niet afkopen. Iedereen heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving en op bescherming door de overheid!

Dreigementen?

Er wordt geschermd met ‘dreigementen’ dat als een gemeente niet meedoet of niet levert, dat dan het Rijk of de provincie met behulp van het RO-instrumentarium locaties zullen afdwingen.

Maar…..
Om te beginnen mag dat niet als de landelijke 35TWh al gehaald is.
Je mag als gemeente ook windmolens weigeren. Àls de overheid dan al locaties zou gaan aanwijzen (wat volgens het PBL waarschijnlijk niet nodig is), dan zal dat zeker in clusters komen, op afgelegen gebieden.
En zeker niet zo versnipperd als met de voorliggende plannen en o.b.v. de Provinciale verordening nu dreigt te gebeuren.

Het kan toch niet zo zijn, dat bepaalde gebieden door Natuurorganisaties worden uitgesloten, omdat de turbines daar dieren zouden beschadigen. En dat daardoor de turbines ergens worden geplaatst waar ze wel mensen zullen beschadigen…..!

Uw zorgplicht (Burgerlijk Wetboek) en het Europees voorzorgsbeginsel staan in de wet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042

Rechtspraak: https://tinyurl.com/xrdcx493

De RES is een vrijwillig instrument van onderop, om afstemming tussen de plannen van de gemeentes te krijgen. Lokaal draagvlak is een belangrijk kenmerk. Als gemeenteraad kunt u zich niet verschuilen achter dwang van boven. De hele RES is juist opgetuigd om geen dwang van boven meer te krijgen omdat dit indertijd in Drenthe is misgegaan.

Politiek aan zet!

Ook wij hechten veel waarde aan duurzaamheid, klimaat en milieu. Maar de Leusdense ambitie om energieneutraal te worden, gaat ten koste van de gezondheid van mensen, de natuur, ons landschap en is ook nog eens veel duurder dan de alternatieven!
De Leusdense politiek verschuilt zich momenteel achter coalitie afspraken, procedures en formele inspraak trajecten. Ondertussen dendert de trein door en worden we een fuik van voldongen feiten in getrokken. De politiek lijkt nergens aanspreekbaar. Het is bizar dat de coalitie heeft ingestemd met de huidige routekaart en dus bereid is om industriële windturbines en honderden hectare aan zonnevelden te plaatsen in kleinschalig, landschappelijk waardevolle gebied, waar zeker ook mensen wonen, die recht hebben op een menswaardig bestaan. Drukken deze partijen een prestigeproject door, of maakt men een integrale maatschappelijke afweging waarbij de belangen van de eigen burgers vooropstaan en windturbines alleen worden geplaatst in daarvoor geschikte gebieden?

Windturbines in en om Leusden: een duur prestigeproject

In 2013 is er een landelijk energie akkoord gesloten met een wind-op-land ambitie. Dat leek toen een logische keuze want wind-op-zee was tot twee keer duurder. Inmiddels is wind-op-zee goedkoper dan wind-op-land. In de woorden van Frans Timmermans “Opwekking van windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan opwekking van fossiele energie uit kolen, olie en gas” (Volkskrant, 19 november 2020). Door alle plannen voor wind-op-land naar zee te verplaatsen kan de overheid direct €1 miljard subsidie besparen, woningwaardedaling voorkomen, ons landschap beschermen en burgers behoeden tegen geluids- en visuele overlast. De maatschappelijk rust kan hersteld worden en het draagvlak voor energietransitie zal toenemen. Ondanks deze nieuwe ontwikkelingen houdt de politiek echter voet bij stuk onder het mom van “we hebben dit nu eenmaal ‘met elkaar’  afgesproken”. Dit leidt tot toenemend onbegrip bij burgers. Indien er toch wind-op-land moet komen dan is het slim om die te zetten op plekken waar het lekker waait.

Hoed u voor organisaties als ‘Energie Samen’ , die overal zogenaamde burger-coöperaties ‘ondersteunen’.  Of voor een organisatie als Moventum, die zich door gemeentes laat inhuren.
Zij hebben directe financiële belangen in de windindustrie en doen ook aan professioneel lobbywerk bij diverse overheden. Zo hebben zij samen met Natuur & Milieu Utrecht (NMU) een ‘aanbod’ aan de RES-regio gedaan, waarbij zij ons buitengebied en leefomgeving hebben ‘aangeboden’ (wat door de RES-regio met open armen is ontvangen en in de RES 1.0 opgeschreven). Zij hebben soms zelfs een dienstverband bij Provincies of, zoals recentelijk naar buiten kwam, bij gemeente Amsterdam.
Zo gauw iemand het gaat hebben over ‘pijnlijke keuzes’ die gemaakt zouden moeten worden, wees dan op uw hoede. Die pijn moet vooral door anderen geleden worden. Onschuldige burgers dus, die men probeert met een fooi zoet te houden……

Oproep aan de politiek

Vrijwel alle grote partijen hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat na de RES alle verdere energie op zee opgewekt moet gaan worden.
Onze regio hoeft zich niet te schamen, dat we niet of nauwelijks bijdragen aan die doelstelling van 35TWh van de RES. Andere delen van Nederland bleken meer geschikt voor energie-opwek-op-land. In andere Provincies bleek meer ruimte, denk aan dijken, grote polders en het IJsselmeer. De investeerders, die maar wat graag de uitzonderlijk hoge subsidie wilden binnenslepen, gingen natuurlijk naar de beste locaties. En dat is nu eenmaal niet in dit deel van de provincie Utrecht.

Uw bijdrage is om in te zetten op (het stimuleren van) energiebesparing en zon-op-daken. Zie ook 'Tijd voor een wind-op-land moratorium’:
https://windalarm.org/doc/position-papers/Windalarm%20-%20Tijd%20voor%20een%20wind-op-land%20moratorium%2029-04-2021.pdf

Wij roepen de lokale politieke partijen op om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die energieneutraliteit uit hun programma’s te schrappen!
En om nu al hun coalitie-akkoorden open te breken.
Toon moed, laat los, Het hóeft niet meer! Richt je op besparing en zon-op-daken! Èn op het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving!
Zie de concrete petitietekst en onderteken hem

Zie ook: wat kunt u doen

Contact: leusden@windalarm.org

Teken de petitie! leusden.windalarm.org/petitie

 

Deze petitie is een vervolg op de petitie “Geen windmolens in Leusden en omgeving” en is tot stand gekomen in samenwerking met de petitionaris daarvan. De reden hiervoor is dat er meer argumenten bij gekomen zijn en we met deze petitie ook de oproep aan de landelijke politiek ondersteunen, o.a. om de geluidsnorm aan te passen. Omdat de postcodes worden bijgehouden, telt uw handtekening mee voor zowel uw eigen gemeente, de RES-regio als voor de oproep aan de landelijke politiek.

Lees meer / bekijk >>