Stemadvies Windalarm voor gemeenteraadsverkiezingen Leusden

‘Schone’ horizon,

nog zonder bewegende, ongezonde onrust

en met groene velden zonder hittestress-verhogend glas

11-3-2022

 

Beste ondertekenaars van de petitie van Windalarm Leusden,
 

Zoals jullie weten is Windalarm voorstander van de energietransitie en ook van een (versnelde) uitvoering van het Klimaatakkoord. Maar niet van de manier waarop de Leusdense gemeenteraad dat tot nu toe aanpakt. Windmolens en zonne-akkers in Leusden zijn overbodig, leiden tot gezondheidsschade door ernstige geluidsoverlast. Het tast natuur en landschap aan en is duurder dan alternatieven. Energietransitie ja, maar niet onnodig ten koste van ons leefklimaat! Stem daarom strategisch!

Wij staan daar niet alleen in. Ook Urgenda heeft berekend dat de versnelde energietransitie gerealiseerd kan worden d.m.v. besparing (isolatie en innovatie), zon op dak en wind op zee.

En in het coalitieakkoord van het huidige kabinet heeft men t/m 2050 gekozen voor veel wind-op-zee (nog niet eens de gehele volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschikbare ruimte), 2 kerncentrales, zon-op-daken en import van waterstof. Men koos dus niet voor meer wind en zon op land!

De enige opdracht van het Rijk aan de gemeentes was om gezamenlijk (!) 35 TWH op te wekken in 2030. De rest van de benodigde energie zou op zee opgewekt gaan worden. En die 35 TWh gaat al gehaald worden met de nu al gerealiseerde projecten + de projecten voor zonnevelden en windturbines, die èn al een vergunning hebben èn een toegekende SDE-subsidie. Dat dit niet in Leusden is, is niet vreemd. Grote investeerders kozen voor locaties met meer wind en meer ruimte.

Voor alle nog te realiseren projecten moet wel het elektriciteitsnet nog worden aangepast.

Helaas, in meerdere gemeentes gelooft men dat het nodig is om binnen de eigen gemeentegrenzen alle gebruikte energie ook zelf op te wekken. Daarmee wordt de mogelijkheid van grootschalige opwek genegeerd (o.a. wind-op-zee en kerncentrales).

En de landelijke overheid wil het niet verbieden….

Voor meer informatie en onderbouwing, zie de bijlagen en op  onze website:  https://leusden.windalarm.org/

Nieuwe bedreigingen

Provincie Utrecht heeft de mast(!)-hoogte van erf-molens al verhoogd naar 25m. Dat was 15m. Elke meter hoger betekent dat de wieken ook 1m langer kunnen zijn en de tiphoogte dus 2m hoger wordt.

Bij 25m ashoogte is de tiphoogte 40m, de hoogte van een ruim 13 verdiepingen hoog flatgebouw!!!

Momenteel zijn ze, op verzoek van de huidige Leusdense gemeenteraad, bezig om dat te verhogen naar 40 of 45 m…. Tiphoogte 70 – 80 m hoog, de hoogte van een flat van 23 – 26 verdiepingen….. En dat dus als hagelslag verspreid over het landschap. (Het menselijk oog is gemaakt om beweging waar te nemen. Dus nooit meer rust als je buiten bent. Nog afgezien van het geluid en  de slagschaduw.)

Ook de ‘kleintjes’ met ashoogte 15 m kunnen mensen op 250 m afstand al uit de slaap houden, zie:

https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/kleine-windmolens-populair-bij-boerenbedrijven-helft-van-ons-bedrijf-draait-op-windenergie~acfe2130/

Op 250 m afstand bij molen met masthoogte 15m: “In huis hoor je het zelfs beter dan buiten. We hebben er al meerdere nachten wakker van gelegen.”

Alleen als een meerderheid in de raad hier tegen is, kan dit nog worden voorkomen….

Nieuwe geluidsnorm?

Landelijk wordt er op dit moment aan een nieuwe geluidsnorm gewerkt, maar deze gaat alleen gelden voor windparken van minimaal 15MW (minimaal 3 mega-turbines van 235m hoog). En zoals het er nu naar uit ziet wordt het weer een jaargemiddelde norm, alleen vast te stellen d.m.v. berekeningen door de fabrikant i.p.v. metingen ter plekke. Een maximum aan decibellen zou veel beter te meten en dus te handhaven zijn.

De planning van het ministerie van I&W is, dat de nieuwe norm tot stand zal komen met een Milieu Effect Rapportage (MER) zónder feitelijk onderzoek naar gezondheidseffecten!

Windalarm heeft samen met anderen daartegen zienswijzen ingediend. Maar of dat gaat helpen???

De meeste partijen verschuilen zich achter de landelijke normen. Maar hoe lang was al bekend, dat rondom Tata Steel kanker meer dan gemiddeld voorkomt? En toch kon steeds niet ‘wetenschappelijk bewezen’ worden, dat Tata Steel daar de oorzaak van is….

 

Ons advies:

Stem 14 - 16 maart voor een verantwoorde energietransitie

1e keus: Lijst 8, Lokaal Belangrijk

Zij hebben een positief programma op alle lokale thema’s en spreken zich expliciet uit tegen zonnevelden en àlle maten windmolens.

“We zetten ons in voor behoud van onze mooie dorpskernen en buitengebied, zónder windmolens en zonnevelden. Wij willen bouwen voor eigen inwoners, de wijkagent terug voor meer veiligheid en een haal- èn betaalbare invulling van de landelijke klimaatdoelstellingen.”

“Onze inzet is om te voorkomen dat onze groene leefomgeving wordt vermalen door industriële windturbines in een zee van glas. Daarnaast zijn we de enige partij die zich inzet voor een energietransitie die past bij het karakter en de schaal van ons dorp.

Wij verwerpen de doelstelling van energieneutraliteit in 2040, die de huidige gemeenteraad zichzelf heeft opgelegd. Die is onrealistisch, onnodig en gaat ten koste van de leefomgeving van de Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers.”

Zie verder https://lokaalbelangrijk.nl/

2e keus:  Lijst 1, CDA

Sinds Hilde v.d. Heuvel daar uit is gestapt en haar eigen partij heeft opgericht (Leusden Vooruit), is er veel veranderd binnen de lokale CDA-partij. Hilde was een fanatieke voorstander van het doordrukken van windmolens en zonnevelden in Leusden. Een uitspraak van haar in de raad: “Die windmolens komen er, of je het nou leuk vindt of niet.” In haar partijprogramma heeft ze het over ‘energietuinen’: fijn recreëren tussen de zonnevelden en windturbines….

De 3 daarna overgebleven CDA-ers zijn tegen zonnevelden en (naar wij begrijpen) ook tegen grote windturbines (al staat dat niet expliciet in hun verkiezingsprogramma), maar niet tegen kleinere erf- of buurtmolens. “We nemen de zorgen van inwoners over windmolens bij hun huizen serieus en geven voorrang aan zon-op-dak.”

Zij stemden tégen het Uitnodigingskader Zon en Wind (16-12-21). In hun stemverklaring:

“Wij zijn niet tegen de klimaatdoelen en vinden het belangrijk dat we zuinig zijn op onze aarde. Maar, de doelen die wij ons als raad hebben gesteld gaan verder dan het klimaatakkoord van Parijs, waarin je mag compenseren. De betekenis van ‘energieneutraal Leusden’ is dat we op ons grondgebied, onze postzegel net zoveel energie moeten opwekken als dat we verbruiken.

Na vele reacties op het uitnodigingskader blijkt dat voor het opwekken van energie op de gronden van ons buitengebied onder een heel groot deel van onze inwoners geen draagvlak is.

Waar wel een groot draagvlak voor is, is om per saldo energieneutraal te worden met bronnen die ook buiten onze postzegel beschikbaar zijn. Als alle inwoners en bedrijven van Leusden windenergie zouden inkopen van wind op de Noordzee, dan telt dit nu niet mee in onze routekaart naar energieneutraliteit. Maar dit draagt zeker bij aan de klimaatdoelen! Ook de zonnepanelen op het gebied van Rijkswaterstaat tellen niet mee in onze ambitie, terwijl de CO2 uitstoot van de A28 wel voor een deel op ons bordje ligt om te compenseren. En deze opwek draagt ook zeker bij aan de klimaatdoelen!”

Zie verder   https://www.cda.nl/utrecht/leusden

Alle andere partijen willen nog steeds ‘energieneutraal’ worden

Zij hebben vóór de RES 1.0 gestemd. ‘Zelfvoorzienend’ klinkt mooi, maar we verbouwen toch ook niet ons eigen graan? Dat is niet efficiënt.  ‘Nul-op-de-meter’ voor een gebouw is theoretisch nog te doen. Maar inclusief de energie voor ons vervoer is dat voor een hele gemeente niet nodig, te duur en levert een ongezonde leefomgeving op.

Stem voor leefbaarheid voor iedereen!

Met vriendelijke groet,

Windalarm Leusden
 

BIJLAGEN:  

Voor meer informatie en onderbouwing van ons standpunt als bijlage 2 brieven, die wij aan de heer Dragt van D66 Leusden stuurden. Een mailwisseling n.a.v. zijn uitspraak in de raad van 16 december:  “…… dat de capaciteit (van windturbines) op zee met name is gereserveerd voor de industriële energiebehoefte”, wat overigens niet waar is.

  1. Antwoord op mail Albert Dragt, 'Wind op zee is alleen voor de industrie' dd 30-12-21

    1a. Tweet Gaastra over 21 GW op zee in 2030

    1b. Scenario's CE-DElft en Pondera  01-02-2021 - Uitgangspunten Integrale Effectanalyse synthesesessie webinar 5 februari Programma Energiehoofdstructuur

    1c. DagvhKA sessie Volledig schone elektriciteit-v2, 1-11-21
     
  2. Antwoord op mail Albert Dragt 12-1-22

tinyurl: link